a
Zakaj v vrtec pred šolo ?

Po 2. členu Zakona o vrtcih so temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (ZVrt - Ur.l. RS, št. 100/2005).
;
Prva stran 9 SVETOVALNO DELO 9 Zakaj v vrtec pred šolo ?

Vrtec ne more nadomestiti družinske vzgoje in prav tako družinska vzgoja ne more nadomestiti vrtca, v kombinaciji pa nudita otrokom optimalne možnosti razvoja na vseh področjih. Pomembno je dejstvo, da vrtec zagotavlja uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki, saj tako omogoča enakovredne pogoje optimalnega razvoja vsakega otroka in s tem omili primanjkljaje otrok iz socialno-ekonomsko in kulturno manj spodbudnega okolja pred vstopom v šolo. Prav iz tega razloga je bilo v začetku tega stoletja izoblikovano mednarodno priporočilo za razvoj predšolske vzgoje, da je potrebno doseči večjo vključenost otrok v vrtce, predvsem otrok, mlajših od treh let, otrok iz  socialno-ekonomsko in kulturno manj spodbudnega okolja, otrok iz tujejezičnega okolja in otrok s posebnimi potrebami (Marjanovič Umek, 2009).

Otrokovo najzgodnejše obdobje je odločilno za ves njegov nadaljnji razvoj. Več kot 75 % možganskih kapacitet se razvije v prvih letih otrokovega življenja. Čeprav ima otrok doma spodbudno okolje, gre predvsem za spodbujanje intelektualnega razvoja, kar pa ne more nadomestiti prepotrebnega umeščanja v svet vrstnikov. Otrok poleg miru, ljubezni, občutka varnosti in občutka stalnosti potrebuje še pridobivanje izkušenj oz. učenje v smislu preizkušanja socialnih strategij, preizkušanja načinov reševanja problemov z vrstniki (umik, obramba, napad, pogovor …) in preizkušanja učinkovitosti različnih načinov komuniciranja (jok, kričanje, vpitje, pojasnjevanje, spraševanje …). Vse te izkušnje, ki so izjemnega pomena za delovanje v skupini lahko pridobi otrok le v vrtcu. Otrok se mora razvijati kot posameznik s svojo osebnostjo, vendar je pogosto individualni uspeh odvisen od uspešnosti socialnega vključevanja.

Strokovnjaki s področja vzgoje so si enotni, da je potrebno otroka vključiti v širšo skupnost oz. v okolje vrstnikov najpozneje pri treh letih. Če otroka vključimo pozneje, mu v najpomembnejših letih za njegov razvoj onemogočimo doživetje zelo pomembnih izkušenj za telesni, socialni, čustveni in spoznavno-miselni razvoj.

VRTEC NI SAMO VARSTVO; saj poleg varstva zagotavlja spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so značilne za posamezno obdobje odraščanja. To dosega z zagotavljanjem zdravega, varnega, udobnega, otroku prijaznega in spodbudnega okolja za učenje, pod vodstvom vzgojiteljevega načrtovanega ali pa tudi nenačrtovanega usmerjanja.

VRTEC JE IGRA UČENJA; Življenje malčka v vrtcu lahko razdelimo na področje gibanja, narave, jezika, umetnosti in družbe. Igra pod vodstvom vzgojitelja na prijazen način obravnava vsa ta področja.

VRTEC JE GIBANJE; V vrtcu otroku z usmerjeno igro pomagajo pri: razvijanju gibalnih sposobnosti, zavedanju lastnega telesa in doživljanju ugodja v gibanju, pridobivanju zaupanja v svoje gibalne sposobnosti, pri učenju pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti ter pravil igre.

VRTEC JE OKOLJSKA VZGOJA; Otrok spoznava naravo preko naravnih pojavov (sonce, dež, veter, sneg), živih bitij (obisk živalskega vrta, spoznavanje domačih živali) in njihovih bivalnih okolij. To spoznavanje poteka največkrat z igrami na prostem, sprehodi in izleti, saj jo spoznava na način, kot da je stik z njo običajen del njegovega življenja. Pri tem se nauči naravo spoštovati in skrbeti zanjo.

VRTEC JE GOVOR; Področje jezika je pomembno za razvoj otrokovega govora in komunikacije v različnih situacijah. Učenje poteka najlažje preko poslušanja vsakdanjih pogovorov, pripovedovanja npr. pravljic, opisovanja raznih dogodkov, uporabi jezika v domišljijskih igricah, dramatizaciji, izmišljanju pravljic in pesmic različnih šaljivkah, ugankah, besednih igrah. Pri tem pa otroka tudi zbližujemo s pisnim jezikom – knjigo.

VRTEC JE UMETNOST; Z umetnostjo oz. ustvarjanjem lahko otrok predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustva, predstavi nek dogodek, izrazi svojo etično presojo o dogodku ali osebi.

VRTEC JE KULTURA; V vrtcu naj bi se otroci srečali tudi z uresničevanjem demokratičnih načel in uresničevanjem temeljnih človekovih pravic ter s spoštovanjem zasebnosti in individualnosti.

VRTEC JE POMEMBEN; Vrtec je, poleg socializacije z vrstniki, za otroka prvi pomemben korak iz domačega, varnega gnezda v svet, ki ga bo otrok še dolgo spoznaval. (Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce, 2001)

V Vrtcih Občine Moravske Toplice se zaposleni vsak dan trudimo, da otrokom v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in materialnimi pogoji nudimo možnosti za optimalni razvoj na vseh področjih. V sodelovanju s starši dosegamo dobre rezultate na področju samostojnosti otrok, ki je ključnega pomena za dobro funkcioniranje v širši družbi. V naslednjem šolskem letu bo naša prednostna naloga poleg samostojnosti tudi razvoj jezikovno govornih kompetenc pri otroku in prav na tem področju vidimo vzgojo v vrtcu neprimerljivo uspešnejšo od vzgoje doma.

Po rednem vpisu otrok novincev v vrtec za šolsko leto 2023/24 ugotavljamo, da je še nekaj prostih mest tako za otroke prvega kot drugega starostnega obdobja. Otroke v vrtec vpisujemo skozi vse šolsko leto, do zapolnitve prostih mest in če ste prav vi tisti, ki se ne morete odločiti, ali je za vašega otroka boljše, da ga vpišete v vrtec, ali da ga obdržite doma, vas vabimo, da nas pokličete na tel. št. 02 538 14 70 ali pišete svetovalni delavki na e-mail: monika.s.jerebic@vomt.si in nam zaupate svoje dvome o vpisu v vrtec.

Svetovalna delavka Vrtcev Občine Moravske Toplice:

Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped. in prof. soc.

Dostopnost