a
Sodelovanje s starši
Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo. Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Samoupravljanje staršev […]
;

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo.

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Samoupravljanje staršev

Sodelovanje s starši bo potekalo na različne načine:

 • preko vsakodnevnih izmenjav informacij (zjutraj, ob odhodu domov),
 • preko pisnih obvestil za starše,
 • na mesečnih govorilnih urah,
 • na roditeljskih sestankih,
 • preko Sveta staršev in Sveta zavoda,
 • preko drugih oblik druženja (praznovanja, delavnice),
 • pa tudi kot pomoč staršev pri izvedbi programa (prireditve, delavnice).

Roditeljski sestanki:

Vsak oddelek mora izvesti vsaj 3 roditeljske sestanke.

Mesečne govorilne ure :

Načrtovane so v dogovorih s starši za posamezni oddelek po posameznih enotah.

Pisna obvestila za starše:

Vsa obvestila namenjena staršem se nahajajo v garderobnih prostorih ali pred igralnicami. Tam jim bodo na voljo občasno tudi strokovni članki.

Svet staršev:

Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojih predstavnikov izvoljenih v Svet staršev.

Sodelovanje staršev pri neposrednem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela

 • Sodelovanje staršev pri izvedbi dejavnosti v skupini in v popoldanskih dejavnostih je kot del prednostne naloge zapisano v LDN posameznih enot oziroma podrobneje v letnem načrtu dela oddelka;
 • vključevanje staršev v oddelek ob uvajanju otrok;
 • sodelovanje staršev oz. izvedba posamezne dejavnosti po letnem načrtu   dela oddelka – kot izvajalci le-teh na delovnem mestu, v vrtcu ali pri njih doma (vezano na letni projekt ali krajše tematske sklope);
 • skupna srečanja: starši – otroci – vzgojiteljice (delovno popoldne, igralne urice, priprava igric za otroke …);
 • sodelovanje staršev pri izvedbi zaključkov šolskega leta (izleti, proslave,…).

Vsak strokovni tim planira mesečna srečanja s starši. Srečanja so informativnega, izobraževalnega in družabnega značaja.

Dostopnost